آنتی توکسین اسبی ضد کزاز

Tetanus Antitoxin (TAT),Equine

پروفیلاکسی و درمان کزاز ( عفونت کلستریدیوم تتانی )

اشکال دارویی آنتی توکسین اسبی ضد کزاز

injection

مصرف در دوران حاملگی آنتی توکسین اسبی ضد کزاز

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی آنتی توکسین اسبی ضد کزاز

در مورد مصرف این دارو در زمان بارداری مطالعه ای در انسان یا حیوان انجام نشده است ، بنابراین باید با احتیاط تجویز شود. در مورد توزیع این دارو در شیر مادر اطلاعی در دست نیست ، با این حال مشکلاتی نیز گزارش نشده است. توصیه می شود با احتیاط در مادران باردار تجویز شود.

مکانیزم اثر آنتی توکسین اسبی ضد کزاز

آنتی توکسین محلولی استریل و غیر پوژن از پروتئین های کنسانتره و خالص شده ( بیشتر گلوبولین ها) است و حاوی آنتی بادی های آنتی توکسیکی است که از سرم پلاسماهای اسب های سالمی که برعلیه سم یا توکسوئید کزازایمنی سازی شده اند به دست می آید. هر میلی لیتر از این فراورده نباید قدرتی کمتر از 400 واحد آنتی توکسین ( براساس واحد US) داشته باشد. TATتوکسین حاصل از کلستریدیوم تتانی را خنثی می کند.

تداخلات مهم آنتی توکسین اسبی ضد کزاز

موردی مطرح نشده است

موارد منع مصرف آنتی توکسین اسبی ضد کزاز

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط نسبت به آنتی توکسین کزاز یا به طور کلی سرم اسبی ، مصرف این فراورده ممنوع است مگر اینکه منافع حاصل از آن بیشتر از خطر بروز حساسیت نسبت به آن باشد.

شرایط نگهداری آنتی توکسین اسبی ضد کزاز

دردمای 8الی 2 درجه سانتی گراد نگهداری شود