سیزاپراید

Cisapride

دیس پپسی کاهش حرکت دستگاه گوارش رفلکس محتویات معده به مری

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی سیزاپراید

Tab :5 ,10 mg

مصرف در دوران حاملگی سیزاپراید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی سیزاپراید

در صورت لزوم و با احتیاط مصرف شود

مکانیزم اثر سیزاپراید

جذب: جذب گوارشی خوبی دارد دفع: ادرار و مدفوع مکانیسم اثر: مکانیسم اثر آن آزاد کردن استیل کولین درحد شبکه میانتریک جدار روده است و باعث تخلیه سریع معده می شود

تداخلات مهم سیزاپراید

اریترومایسین، کتوکونازول، مایکونازول، ایندیناویر و نفازودون داروهایی هستند که نباید با این دارو مصرف شوند.

موارد منع مصرف سیزاپراید

در بیمارانی که داروهای مهار کننده سیتوکروم P450 3A4 مصرف میکنند به دلیل ایجاد عوارض شدید منع مصرف دارد.

شرایط نگهداری سیزاپراید

در دمای 15 الی 25 درجه سانتی گراد و به دور از نور نگهداری شود.

مجوز ها و تاییدیه ها