سالمترول

Salmeterol

پروفيلاکسي از برونکواسپاسم ناشي از آسم مزمن *يشگيري از آسم ناشي از ورزش درمان طولاني مدت برونکواسپاسم ناشي از COPD

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی سالمترول

Metered Inhaler : 25 mcg/dose , 50 mcg/dose

عوارض جانبی سالمترول

استنشاق سالمترول ممکن است به طور متناقض موجب برونکواسپاسم شود . همچنين امکان بروز آريتمي نيز وجوددارد

مصرف در دوران حاملگی سالمترول

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی سالمترول

از نظر مصرف در حاملگي در گروه Cاست . بررسي هاي کافي در انسان صورت نگرفته است . ترشح دارو در شير مادر مشخص نيست

مکانیزم اثر سالمترول

سالمترول آگونيست طولاني اثر بتا دو آدرنرژيک و نيز آنالوگ آلبوترول است . با اثر برروي گيرنده هاي B2آدرنرژيک سبب کاهش برونکواسپاسم و افزايش حرکات مژک ها مي شود و بدين ترتيب خروج ترشحات ريوي را تسهيل مي کند . سالمترول همچنين واکنش راه هاي هوايي را نسبت به آلرژن ها کاهش داده و آزاد شدن واسطه هايي نظير هيستامين را از ماست سل ها ، ماکروفاژ ها و آئوزينوفيل ها مهار مي کند . اثر سالمترول 20-10 دقيقه پس از مصرف شروع مي وشد . حداکثر اثر آن طي 2 ساعت ظاهر مي شود و طول مدت اثر آن تا 12 ساعت ادامه دارد . ميزان اتصال دارو به پروتئين ها 95-94 % است . سالمترول و گزينافوات مستقل از يکديگر متابوليزه شده و توزيع ، جذب و دفع آن ها بدون وابستگي به يکديگر صورت مي گيرد . سالمترول به ميزان وسيعي به وسيله هيدروکسيلاسيون متابوليزه مي شود . نيمه عمر دارو 4-3 ساعت است و بيشتر از طريق مدفوع دفع مي شود

موارد منع مصرف سالمترول

مصرف سالمترول براي درمان آسم حاد و برطرف کردن علايم آسم زماني که انبساط سريع برونش هاي لازم است ، انديکاسيون ندارد زيرا شروع اثر آن در مقايسه با برونکوديلاتور هاي آدرنرژيک کوتاه اثر تر کندتر است . شروع مصرف سالمترول در بيماران مبتلا به آسم رو به وخامت يا آسمي که به طور حاد بدتر مي شود ( طي ساعت ها تا روزها ) توصيه نمي شود

شرایط نگهداری سالمترول

در دماي کمتر از 40 درجه سانتي گراد و ترجيحا در دماي 2-30 درجه سانتي گراد نگهداري کنيد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها