استاوودین

Stavudin

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی استاوودین

Cap. 40 mg

مصرف در دوران حاملگی استاوودین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی استاوودین

با توجه به نبودن اطلاعات کافی درباره اثر دارو در دوران بارداری روی جنین مصرف دارو در خانم های باردار باید در صورت نیاز و اطمینان کامل از منفعت آن صورت بگیرد. هیچ شواهدی مبنی بر ترشح دارو در شیر مادر وجود ندارد. مادر آلوده به ویروس HIV نباید نوزاد خود را با شیر خود تغذیه کند

مکانیزم اثر استاوودین

استاوودین در ابتدا به وسیله کیناز سلولی به استاوودین تری فسفات فسفریله می شود که استاوودین تری فسفات با مهار آنزیم ترانس کریپتاز معکوس ویروس HIV و نیز سنتز DNA ویروسی تکثیر ویروس را به تعویق می اندازد. هم چنین DNA پلی مراز بتا و گاما و نیز سنتز DNA میتوکندریال به وسیله فرم تری فسفاته دارو مهار می شود. تمامی این اعمال وابسته به نوکلئوزید تیمیمد است اما مکانیسم عمل دارو در این اعمال به این ترتیب است : استاوودین تری فسفات در رقابت به سوبسترای طبیعی دی اکسی تیمیدین تری فسفات باعث مهار آنزیم ترانس کریپتاز معکوس می شود و از طرفی با یکی شدن با DNA ویروسی ، باعث پایان طویل شدن زنجیزه DNA می شود زیرا که باعث فقدان گروه .هیدروکسی مورد نیاز برای طویل شدن DNA ویروسی می شود . اوج غلظت پلاسمایی دارو و ناحیه زیر منحنی غلظت پلاسمایی – زمان به نسبت دوز مصرف شده بعداز تک دوز یا دوزهای متعدد در محدوده 0/03تا 4mg/kgافزایش می یابد . در این شرایط هیچ تجمع قابل ملاحظه ای از دارو با تکرار مصرف دارو در دوره های زمانی 6و8 یا 12 ساعته مشاهده نشده است . به دنبال مصرف خوراکی استاوودین دارو سریع الاثر جذب شده و بعد از حدود یک ساعت پیک غلظت پلاسمایی خود را ایجاد می کند ( در هردو شکل کپسول و محلول خوراکی ) در محدوده غلظتی 0/01تا 11/4mcg/mlباند شدن دارو به پروتئین های پلاسما قابل صرف نظر کردن است . دارو به طور یکنواخت بین گلبول های قرمز خون و پلاسما توزیع می شود . میزان حذف کلیوی دارو بدون در نظر گرفتن مسیر تجویز دارو ، 40 درصد کل کلیرانس دارو از بدن است که علاوه بر فیلتراسیون گلومرولی دارو شاهد ترشح توبولی فعال دارو نیز هستیم . 60 درصد بقیه کلیرانس دارو از بدن از طریق سایر مسیرهای اندوژنیک صورت می گیرد . نیمه عمر دارو در حدود 6/1 ساعت است

تداخلات مهم استاوودین

داکسوروبیسین و بیاویرین ممکن است باعث مهار فسفریلاسیون استاوودین شوند. از اینرو مصرف هم زمان داروها با هم باید با احتیاط کامل صورت بگیرد ، هم چنین زیدوودین احتمالا به صورت رقابتی فسفریلاسیون داخل سلولی دارو را مهار می کند از اینرو از استفاده این دو دارو به طور هم زمان باید خودداری شود

موارد منع مصرف استاوودین

در افراد حساس به دارو یا اجزای آن مصرف دارو ممنوع است. در بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی یا دارای سابقه نوروپاتی محیطی و نیز زنان باردار مصرف دارو باید با احتیاط کامل صورت گیرد

شرایط نگهداری استاوودین

کپسول در دمای 15 تا 30 درجه سانتی گراد و ظروف در بسته نگهداری شود. کپسول آهسته رهش در دمای 25 درجه سانتی گراد و ظرف دربسته نگهداری شود. محلول خوراکی در ظرف در بسته و دمای 15 تا 30 درجه سانتی گراد و دور از رطوبت نگهداری شود و بعد از رقیق سازی ، محلول خوراکی در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد یخچال نگهداری شود و پس از یک ماه دور انداخته شود

مجوز ها و تاییدیه ها