لابتالول

Labetalol

بالابودن فشار خون، کروموسيتوما، اورژانس هيپرتنشن کنترل بر فشار خوني در زمان بي هوشي

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی لابتالول

Injection : 5mg/ml ,20ml

مصرف در دوران حاملگی لابتالول

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم لابتالول

سايمتيدين مي تواند منجر به فراهمي زيستي لابتالول شود استفاده همزمان با داروهاي ضد فشار خون ديگر مي تواند منجر به افزايش اثرات هيپرتانسين دارو شود

موارد منع مصرف لابتالول

حساسيت به دارو، کاهش فشار شديد طولاني، سابقه آسم، نارسايي قلبي شديد و برادي کاردي شديد.

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها