کلرید سدیم

Sodium Chloride

شستشوی حفرات بدن، بافت ها و زخم ها، کانتر داخل مجرای ادرار و لوله های درناژ جراحی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی کلرید سدیم

Sol. For Irrigation : 0.9%

عوارض جانبی کلرید سدیم

موردی مطرح نبوده است

مصرف در دوران حاملگی کلرید سدیم

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر کلرید سدیم

اطلاعات مهمی در دسترس نیست

موارد منع مصرف کلرید سدیم

از آن نباید برای القای تهوع استفاده کرد این عمل خطرناک است و ممکن است خطر مرگ به همراه داشته باشد

مجوز ها و تاییدیه ها