انسولین گلارژین

InsulinGlargine

کنترل دیابت شیرین نوع 1 در بیمارانی که جهت کنترل هیپرگلیسمی نیازمند انسولین پایه طولانی اثر هستند کنترل دیابت شیرین نوع 2 در بیمارانی که جهت کنترل هیپرگلیسمی نیازمند انسولین پایه طولانی اثر هستند

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی انسولین گلارژین

Inj : 100 U / ml in 10 ml vial

مصرف در دوران حاملگی انسولین گلارژین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی انسولین گلارژین

در بارداری در رده C قرار دارد. در شیردهی با احتیاط تجویز شود.

مکانیزم اثر انسولین گلارژین

جذب: پس از تزریق زیرجلدی، انسولین گلارژین جذب آهسته تر و طولانی تری نسبت به NPH دارد. مکانیسم اثر: با تحریک برداشت محیطی گلوکز به ویژه بوسیله بافت چربی و عضلات اسکلتی و مهار تولید گلوکز در کبد، متابولیسم گلوکز را تنظیم می کند.. نیمه عمر: 24-11 ساعت

تداخلات مهم انسولین گلارژین

ممکن است مصرف الکل، استرس عاطفی، ورزش، اثر انسولین برروی کاهش گلوکز خون را تقویت یا تضعیف کند. داروهای بتابلوکر، کلونیدین، گوانتیدین می تواند نشانه های هیپوگلایسمی را مخفی کنند . آلبوترول، دانازول، استروژن، ایزونیازید، پروژستین ها، سوماتروپین، اپی نفرین، هورمون های تیروئیدی می توانند باعث کاهش اثر انسولین برروی کاهش گلوکز خون شوند.

موارد منع مصرف انسولین گلارژین

حساسیت به دارو و در دوره های هیپوگلایسمی

نکات پزشکی انسولین گلارژین

این دارو جهت مصرف داخل وریدی طراحی نشده و فقط از آن به روش زیر جلدی استفاده کنید. بیماران همواره در طی دوره های هیپوگلایسمی از قرص های گلوکز استفاده کنند

شرایط نگهداری انسولین گلارژین

دارو در دمای 8-2 درجه نگهداری شود، ویال باز شده را می توان در دمای زیر 30 درجه و دور از تابش نور نگهداری کرد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها