اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

ونلافاکسین هیدروکلراید

Venlafaxine HCL

افسردگی

اشکال دارویی ونلافاکسین هیدروکلراید

Cap ,Tab : 37.5 , 75 mg Cap : extended Release 150 mg

مصرف در دوران حاملگی ونلافاکسین هیدروکلراید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم ونلافاکسین هیدروکلراید

سایمتیدین می تواند باعث افزایش معنا دار غلظت و فلافاکسین و بروز عارضه در افراد مسن و مبتلایان به اختلالات کلیوی و مبتلا به هیپرتانسیون شود. مصرف هم زمان با فن لفرین، سلژیلین، ترانپل سیپرامین ممکن است باعث ایجاد سندرم سروتونینی شود که از جمله علایم آن تحریک پذیری و بی قراری، لرز و افت سطح هوشیاری می باشد، همزمان با یکدیگر تجویزنکند تا چهارده روزبعد از قطع MAOI ها و نلافاکسین را آغاز نکنید، بعد از یک هفته ازقطع ونلافاکسین MAOI را آغاز نکنید مصرف هم زمان با ترامادول ممکن است باعث ایجاد سندرم سروتونین شود. موارد منع مصرف: در بیماران با حساسیت به دارو افرادی که بلافاصله 14 روز از داروهای MAOI استفاده کرده اند ممنوع است

اشکال دارویی ونلافاکسین هیدروکلراید

کپسول آهسته رهش آلوینتا 37.5 میلی گرم

کپسول آهسته رهش ونلافاکسین دی.پی 37.5 میلی گرم

قرص ونلافاکسین داروپخش 75 میلی گرم

کپسول آهسته رهش ونلافاکسین دی.پی 75 میلی گرم

قرص ونلافاکسین داروپخش 37.5 میلی گرم

قرص ونلابیوکس 37.5 میلی گرم

قرص ونلابیوکس 75 میلی گرم

قرص ونلافاکسین پورسینا 75 میلی گرم

قرص ونلافاکسین پورسینا 37.5 میلی گرم

کپسول آهسته رهش دپریلکس 37.5 میلی گرم

کپسول آهسته رهش دپریلکس 75 میلی گرم

قرص ونلافاکسین تهران شیمی 75 میلی گرم

قرص ونلافاکسین تهران شیمی 37.5 میلی گرم

قرص دپراکسین 37.5 میلی گرم

قرص دپراکسین 75 میلی گرم

قرص ونلاکسین 75 میلی گرم

کپسول آهسته رهش ونلاکسین اس آر 75 میلی گرم

کپسول آهسته رهش ونلاکسین اس آر 150 میلی گرم

قرص ونلاکسین 37.5 میلی گرم

قرص ونلافاکسین-سها چهارباغ 37.5 میلی گرم

قرص ونلافاکسین-سها چهارباغ 75 میلی گرم

قرص ونلافاکسین-عبیدی 75 میلی گرم

قرص ونلافاکسین-عبیدی 37.5 میلی گرم

قرص ونلافاکسین اف سی پی 37.5 میلی گرم

قرص ونلافاکسین اف سی پی 75 میلی گرم

قرص ونلافاکسین فارابی 75 میلی گرم

قرص ونلافاکسین فارابی 37.5 میلی گرم

قرص ونلافاکسین کیمیدارو 37.5 میلی گرم

قرص ونلافاکسین کیمیدارو 75 میلی گرم

ALVENTA Modified release Capsule 37.5 mg

VENLAFAXINE D.P 150MG SUSTAINED RELEASE CAP

VENLAFAXINE DAROUPAKHSH 75MG TAB

VENLAFAXINE D.P 75MG SUSTAINED RELEASE CAP

VENLAFAXINE DAROUPAKHSH 37.5MG TAB

VENLABIOX 37.5MG TAB

VENLABIOX 75MG TAB

VENLAFAXINE PURSINA 75MG TAB

VENLAFAXINE PURSINA 37.5MG TAB

DEPRILAX 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP

DEPRILAX 75MG EXTENDED RELEASE CAP

VENLAFAXINE TEHRAN CHEMIE 75MG TAB

VENLAFAXINE TEHRAN CHEMIE 37.5MG TAB

DEPRAXIN 37.5MG TAB

DEPRAXIN 75MG TAB

VENLAXIN 75MG TAB

VENLAXIN SR 75MG EXTENDED RELEASE CAP

VENLAXIN SR 150MG EXTENDED RELEASE CAP

VENLAXIN 37.5MG TAB

VENLAFAXINE-SOHA CHARBAGH 37.5MG TAB

VENLAFAXINE-SOHA CHARBAGH 75MG TAB

VENLAFAXINE-ABIDI 75MG TAB

VENLAFAXINE-ABIDI 37.5MG TAB

VENLAFAXINE FCP 37.5MG TAB

VENLAFAXINE FCP 75MG TAB

VENLAFAXINE FARABI 75MG TAB

VENLAFAXINE FARABI 37.5MG TAB

VENLAFAXINE CHEMIDAROU 37.5MG TAB

VENLAFAXINE CHEMIDAROU 75MG TAB