ساماریوم

Samarium

متاستاز استخوانی ، درد ناشی از متاستاز در افراد بزرگ تر از 16 سال

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی ساماریوم

Inj solution : 50 mci / ml

مصرف در دوران حاملگی ساماریوم

D - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

موارد منع مصرف ساماریوم

حساسیت به ماریوم SM153یا ترکیبات مشابه یا به لیگاندها ی (EDTMP) ، همچنین در شرایط DIC

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها