ساماریوم

Samarium

متاستاز استخوانی ، درد ناشی از متاستاز در افراد بزرگ تر از 16 سال

اشکال دارویی ساماریوم

Inj solution : 50 mci / ml

مصرف در دوران حاملگی ساماریوم

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

موارد منع مصرف ساماریوم

حساسیت به ماریوم SM153یا ترکیبات مشابه یا به لیگاندها ی (EDTMP) ، همچنین در شرایط DIC