ایزوسورباید دی نیترات

Isosobide Dinitrate

درمان درازمدت آنژین صدری پیش گیری از حملات حاد آنژین قلبی نارسایی قلبی

اشکال دارویی ایزوسورباید دی نیترات

SR Tab : 40 mg Sublingual Tab : 5 mg Tab :10 mg

مصرف در دوران حاملگی ایزوسورباید دی نیترات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی ایزوسورباید دی نیترات

رجوع به Nitroglycerin

مکانیزم اثر ایزوسورباید دی نیترات

مکانیسم اثر: این دارو در درمان، پیش گیری و مهار حملات آنژِن صدری به کار می رود. با دو مکانیسم اولی با افزایش عرضه اکسیژن به میوکارد با گشاد کردن مستقیم عروق کرونری و دومی با کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن با کاهش کار قلب عمل می کند جذب: دستگاه گوارشی

تداخلات مهم ایزوسورباید دی نیترات

مصرف ایزوسورباید همراه سایر داروهای کاهنده فشار خون ممکن است باعث افت بیش از اندازه فشارخون بیمار شود . در صورت استفاده هم زمان، وضعیت بیمار را تحت نظر داشته باشید . الکل، آسپیرین و مسدد های کانال کلسیمی ممکن است تاثیر نیترات ها را افزایش دهد

موارد منع مصرف ایزوسورباید دی نیترات

رجوع به Nitroglycerin

نکات پزشکی ایزوسورباید دی نیترات

علایم حیاتی و فشار خون بیمار را طی دوره درمان تحت نظر داشته باشید . جهت کم کردن میزان تحمل دارویی و کاهش تاثیر دارو، بهتر است یک فاصله 10 تا 12 ساعته تعطیلی دارویی در برنامه بیمار گنجانده شود و برای مثال بهتر است به جای 4 نوبت ایزوسورباید دی نیترات کوتاه اثر از 2 یا 3 نوبت آن استفاده کرده و دوز شب را حذف کنید.

شرایط نگهداری ایزوسورباید دی نیترات

15 الی 30 درجه سانتی گراد و در جای خشک و دور از رطوبت نگاه دارید قرص های خوراکی و زیرزبانی ایزوسورباید را در دمای اتاق، دور از نور و در ظروف دربسته نگهداری شود

اشکال دارویی ایزوسورباید دی نیترات

کپسول آهسته رهش الانتان لانگ 50میلی گرم

اسپری ایزوکت 1.25میلی گرم/دوز

قرص ایزوسورباید-آریا 10 میلی گرم

قرص ایزورباید 5 میلی گرم

قرص ایزوربید 10 میلی گرم

قرص ایزوسورباید-سها 10 میلی گرم

ELANTAN LONG Capsule 50 mg,Extended Release

ISOKET Spray,Solution 1.25 mg

ISOSORBIDE-ARYA 10MG TAB

ISORBIDE 5MG TAB

ISORBIDE 10MG TAB

ISOSORBIDE-SOHA 10MG TAB