دندان قروچه

۱.فشارهای عصبی که در طول روز افراد را درگیر میکند میتواند باعث اسپاسم عضلات جونده در خواب شود . ۲.وجود تماسهای پیشرس حاصل از درمانهای جدید دندانپزشکی .ویا رویش دندان، بخصوص دندان عقل . ۳.وقتی در حرکات طرفی فک پایین، بجای اینکه فقط دندانهای نیش در تماس باشند ویا دندانهای آسیاب کوچک ،تماس روی تمام دندانهای خلفی بزرگ باشد . چکار کنیم ؟؟؟ ابتدا تماسهای دندانی چک میشود . چه مکانیزمی در بیداری اتفاق میافتد ؟؟؟ بر روی ریشه دندانها گیرنده هایی است که وقتی جسمی بر روی دندانها وجود دارد این گیرنده ها به مغز پیام ارسال میکنند . ومغز به عضلات جونده دستور جویدن میدهد . حالا در هنگام خواب اگر تماس پیشرس وجودداشته باشد ویا در حرکات طرفی بیشتر تماسها بر روی دندانهای آسیاب بزرگ باشد ،پالس قوی وبیشتری به مغز مخابره میشود که در نتیجه آن مغز به عضلات جونده در هنگام خواب دستور جویدن میدهد. اگر عامل برطرف نشود واگر تماسهای دندانی تصحیح نشود .مغز وارد یک فاز اسپاسم میشود که بهتر است فرد با تجویز پزشک یک دوره دارو دریافت نماید تا این سیکل اسپاسم در مغز شکسته شود . نایت گاردها علت را برطرف نمیکنند .بلکه فقط از آسیب رسیدن به دندانها پیشگیری میکنند

دکتر کاملیا فرمند، دندانپزشک عمومی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر کاملیا فرمند