آزمایشگاه دکتر طارمی

آزمایشگاه دکتر طارمی

  • آدرس خوزستان - اهواز - سی متری - طبقه دوم ساختمان پزشکان آرین
  • تلفن 06132234381

درباره آزمایشگاه دکتر طارمی


آدرس آزمایشگاه دکتر طارمی

  • خوزستان - اهواز - سی متری - طبقه دوم ساختمان پزشکان آرین
  • 06132234381