آزمایشگاه مرکز بهداشت

آزمایشگاه مرکز بهداشت

  • آدرس یزد - تفت – بلوار شهید بهشتی
  • تلفن 3526222116

درباره آزمایشگاه مرکز بهداشت


آدرس آزمایشگاه مرکز بهداشت

  • یزد - تفت – بلوار شهید بهشتی
  • 3526222116