اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر حبیبی (نیمه وقت

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر حبیبی (نیمه وقت

  • آدرس تهران - خیابان نوفل لوشاتو - شماره 18-20
  • تلفن 66700171,66700173

درباره آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر حبیبی (نیمه وقت


آدرس آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی دکتر حبیبی (نیمه وقت

  • تهران - خیابان نوفل لوشاتو - شماره 18-20
  • 66700171, 66700173