آزمایشگاه بیمارستان حاج عزیزی جویبار

آزمایشگاه بیمارستان حاج عزیزی جویبار

  • آدرس مازندران - جویبار - خیابان امام - روبروی مسجداعظم
  • تلفن 3224711

درباره آزمایشگاه بیمارستان حاج عزیزی جویبار


آدرس آزمایشگاه بیمارستان حاج عزیزی جویبار

  • مازندران - جویبار - خیابان امام - روبروی مسجداعظم
  • 3224711