آزمایشگاه شبکه بهداشت آذرشهر

آزمایشگاه شبکه بهداشت آذرشهر

  • آدرس آذربایجان شرقی - آذرشهر- خیابان امام
  • تلفن 04134222009

درباره آزمایشگاه شبکه بهداشت آذرشهر


آدرس آزمایشگاه شبکه بهداشت آذرشهر

  • آذربایجان شرقی - آذرشهر- خیابان امام
  • 04134222009