اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرزداران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرزداران

  • آدرس تهران - شهرک ژاندارمری - بلوارمرزدازان - نبش سرسبز203
  • تلفن 44213431

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرزداران


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرزداران

  • تهران - شهرک ژاندارمری - بلوارمرزدازان - نبش سرسبز203
  • 44213431