اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی بیمارستان شهریار

آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی بیمارستان شهریار

  • آدرس تهران - خیابان آذربایجان - نبش کارون - بیمارستان شهریار - بخش پاتو لوژی
  • تلفن 66875818

درباره آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی بیمارستان شهریار


آدرس آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی بیمارستان شهریار

  • تهران - خیابان آذربایجان - نبش کارون - بیمارستان شهریار - بخش پاتو لوژی
  • 66875818