اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعی

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعی

  • آدرس یزد - مهریز - بلوار هفتم تیر
  • تلفن 3525226052

درباره آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعی


آدرس آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعی

  • یزد - مهریز - بلوار هفتم تیر
  • 3525226052