گفتگوهای من
آزمایشگاه ولیعصر

آزمایشگاه ولیعصر

  • آدرس تهران - تهران - خیابان ولیعصر - روبروی پارک ساعی - نبش آبشار
  • تلفن 56368100

درباره آزمایشگاه ولیعصر


ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ طﺮاﺣﻲ وﻳﮋه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در 6 طﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی مستقل نوزادان وکودکان در طﺒﻘﻪ ھﻤﮑﻒ ﭘﺬﻳﺮش ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی و ﺟﻮاﺑﺪھﻲ ﻣﻜﺎﻧﯿﺰه در طﺒﻘﻪ اول اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ در طﺒﻘﻪ دوم اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی در طﺒﻘﻪ ﺳﻮم اﻧﺠﺎم مشاوره ژﻧﺘﯿک و ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﮫﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ وﻛﺎرﮔﺎھﮫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ در طبقه چهارم واحد مستقل بارداران بطوری که( پذیرش ونمونه گیری جداگانه) در طبقه پنجم

آدرس آزمایشگاه ولیعصر

  • تهران - تهران - خیابان ولیعصر - روبروی پارک ساعی - نبش آبشار
  • 56368100