آزمایشگاه شهید مهدی شریعت رضوی

آزمایشگاه شهید مهدی شریعت رضوی

  • آدرس تهران - مهر آباد جنوبی - مقابل پاسگاه یکم شکاری
  • تلفن 66636801,6

درباره آزمایشگاه شهید مهدی شریعت رضوی


آدرس آزمایشگاه شهید مهدی شریعت رضوی

  • تهران - مهر آباد جنوبی - مقابل پاسگاه یکم شکاری
  • 66636801, 6