آزمایشگاه بیمارستان بهشتی دانشگاهی

آزمایشگاه بیمارستان بهشتی دانشگاهی

  • آدرس همدان - ابتدای بلوار ارم
  • تلفن 8274283,8274286

درباره آزمایشگاه بیمارستان بهشتی دانشگاهی


آدرس آزمایشگاه بیمارستان بهشتی دانشگاهی

  • همدان - ابتدای بلوار ارم
  • 8274283, 8274286