اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه آسیب شناسی وتشخیص پزشکی بهار

آزمایشگاه آسیب شناسی وتشخیص پزشکی بهار

  • آدرس تهران - خیابان کارگرشمالی - شماره 249
  • تلفن 88969545

درباره آزمایشگاه آسیب شناسی وتشخیص پزشکی بهار


آدرس آزمایشگاه آسیب شناسی وتشخیص پزشکی بهار

  • تهران - خیابان کارگرشمالی - شماره 249
  • 88969545