اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه شبانه روزی شکوفه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه شبانه روزی شکوفه

  • آدرس تهران - شهرک ولیعصر (عج) - میدان زادهدی - درمانگاه شکوفه
  • تلفن 66211485

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه شبانه روزی شکوفه


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه شبانه روزی شکوفه

  • تهران - شهرک ولیعصر (عج) - میدان زادهدی - درمانگاه شکوفه
  • 66211485