آزمایشگاه انستیتو کانسر امام خمینی

آزمایشگاه انستیتو کانسر امام خمینی

  • آدرس تهران - انتهای بلوار کشاورز
  • تلفن 61190

درباره آزمایشگاه انستیتو کانسر امام خمینی


آدرس آزمایشگاه انستیتو کانسر امام خمینی

  • تهران - انتهای بلوار کشاورز
  • 61190