آزمایشگاه ارم شیوا

آزمایشگاه ارم شیوا

  • آدرس مازندران - سوادکوه - زیراب - خیابان اصلی - طبقه تحتانی ساختمان نظام پزشکی
  • تلفن 1245353009

درباره آزمایشگاه ارم شیوا


آدرس آزمایشگاه ارم شیوا

  • مازندران - سوادکوه - زیراب - خیابان اصلی - طبقه تحتانی ساختمان نظام پزشکی
  • 1245353009