اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه خیریه مکتب الزهراء-تشخیص طبی

آزمایشگاه درمانگاه خیریه مکتب الزهراء-تشخیص طبی

  • آدرس تهران - میدان سر آسیابدولاب - کوچه شهید - چهار راه حاجی قر بانی
  • تلفن 33100246

درباره آزمایشگاه درمانگاه خیریه مکتب الزهراء-تشخیص طبی


آدرس آزمایشگاه درمانگاه خیریه مکتب الزهراء-تشخیص طبی

  • تهران - میدان سر آسیابدولاب - کوچه شهید - چهار راه حاجی قر بانی
  • 33100246