اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه بهار کرمانشاه

آزمایشگاه بهار کرمانشاه

  • آدرس کرمانشاه - بلوارطاق بستان - نبش 40متری نبوت - شماره 9
  • تلفن 08334221141,08334297931

درباره آزمایشگاه بهار کرمانشاه


آدرس آزمایشگاه بهار کرمانشاه

  • کرمانشاه - بلوارطاق بستان - نبش 40متری نبوت - شماره 9
  • 08334221141, 08334297931