اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان شهریار

آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان شهریار

  • آدرس تهران - خیابان آذربایجان - بیمارستان شهریار - آزمایشگاه
  • تلفن 66875065,6875030

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان شهریار


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان شهریار

  • تهران - خیابان آذربایجان - بیمارستان شهریار - آزمایشگاه
  • 66875065, 6875030