آزمایشگاه ایران پزشک

  • آدرس تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید صابونچی - شماره 83
  • تلفن 88766331 , 88766336

درباره آزمایشگاه ایران پزشک


آدرس آزمایشگاه ایران پزشک
  • تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید صابونچی - شماره 83
  • 88766331 - 88766336
مجوز ها و تاییدیه ها