اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه ایران پزشک

آزمایشگاه ایران پزشک

  • آدرس تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید صابونچی - شماره 83
  • تلفن 88766331,88766336

درباره آزمایشگاه ایران پزشک


آدرس آزمایشگاه ایران پزشک

  • تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید صابونچی - شماره 83
  • 88766331, 88766336