آزمایشگاه بیمارستان خامنه

آزمایشگاه بیمارستان خامنه

  • آدرس آذربایجان شرقی - شبستر - خامنه - خیابان شید محمد خیابانی
  • تلفن 04142427932

درباره آزمایشگاه بیمارستان خامنه


آدرس آزمایشگاه بیمارستان خامنه

  • آذربایجان شرقی - شبستر - خامنه - خیابان شید محمد خیابانی
  • 04142427932