اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه هدایتی بیژن 

آزمایشگاه هدایتی بیژن 

  • آدرس مازندران - قائمشهر - خیابان مدرس - روبروی بانک ملی مرکزی - جنب بیمه ایران
  • تلفن 2216060

درباره آزمایشگاه هدایتی بیژن 


آدرس آزمایشگاه هدایتی بیژن 

  • مازندران - قائمشهر - خیابان مدرس - روبروی بانک ملی مرکزی - جنب بیمه ایران
  • 2216060