آزمایشگاه مرکز درمانی ترک آباد

آزمایشگاه مرکز درمانی ترک آباد

  • آدرس یزد - اردکان - ترک آباد
  • تلفن 3527229025

درباره آزمایشگاه مرکز درمانی ترک آباد


آدرس آزمایشگاه مرکز درمانی ترک آباد

  • یزد - اردکان - ترک آباد
  • 3527229025