مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مدرس

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مدرس

سونوگرافی,رادیولوژی

  • آدرس اراک - بیمارستان شهید مدرس
  • تلفن 08632223026

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مدرس


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مدرس

  • اراک - بیمارستان شهید مدرس
  • 08632223026