اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان مرودشت

مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان مرودشت

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - مرودشت - خیابان امام خمینی - شبکه بهداشت و درمان
  • تلفن 07143334264,07143332666

درباره مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان مرودشت


آدرس مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان مرودشت

  • فارس - شیراز - مرودشت - خیابان امام خمینی - شبکه بهداشت و درمان
  • 07143334264, 07143332666