مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر خدادوست

 مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر خدادوست

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان زرگری - فلکه زرگری
  • تلفن 07136277593,07136277070

درباره  مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر خدادوست


آدرس  مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر خدادوست

  • فارس - شیراز - خیابان زرگری - فلکه زرگری
  • 07136277593, 07136277070