اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

مرکز تصویر برداری بیمارستان امام خمینی استهبان

مرکز تصویر برداری بیمارستان امام خمینی استهبان

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس فارس - استهبان - بلوار قائم
  • تلفن 07153229004,07153229005,07153229006,07153229007

درباره مرکز تصویر برداری بیمارستان امام خمینی استهبان


آدرس مرکز تصویر برداری بیمارستان امام خمینی استهبان

  • فارس - استهبان - بلوار قائم
  • 07153229004, 07153229005, 07153229006, 07153229007