مرکز خدمات تخصصی و فوق تخصصی جهاددانشگاهی خوزستان

مرکز خدمات تخصصی و فوق تخصصی جهاددانشگاهی خوزستان

سونوگرافی

  • آدرس خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - خیابان حافظ جنوبی
  • تلفن 06132223223

درباره مرکز خدمات تخصصی و فوق تخصصی جهاددانشگاهی خوزستان


آدرس مرکز خدمات تخصصی و فوق تخصصی جهاددانشگاهی خوزستان

  • خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - خیابان حافظ جنوبی
  • 06132223223