مرکز تصویربرداری بیمارستان 520 ارتش

مرکز تصویربرداری بیمارستان 520 ارتش

سونوگرافی,رادیولوژی

  • آدرس کرمانشاه
  • تلفن 08337272016

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان 520 ارتش


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان 520 ارتش

  • کرمانشاه
  • 08337272016