مرکز تصویربرداری بهداشت تویسرکان

مرکز تصویربرداری بهداشت تویسرکان

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تویسرکان - میدان فرشید
  • تلفن 08134922181,08134922182

درباره مرکز تصویربرداری بهداشت تویسرکان


آدرس مرکز تصویربرداری بهداشت تویسرکان

  • تویسرکان - میدان فرشید
  • 08134922181, 08134922182