مرکز تصویربرداری جراحی محدود الوند (رازی)

مرکز تصویربرداری جراحی محدود الوند (رازی)

اسکن ایزوتوپ

  • آدرس همدان - اول خیابان شریعتی
  • تلفن

درباره مرکز تصویربرداری جراحی محدود الوند (رازی)


آدرس مرکز تصویربرداری جراحی محدود الوند (رازی)

  • همدان - اول خیابان شریعتی