بیمارستان امامی شیراز

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت
  • تلفن 07132360141

درباره بیمارستان امامی شیراز


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان امامی شیراز

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان امامی شیراز

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امامی شیراز

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امامی شیراز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امامی شیراز
  • فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت
  • 07132360141
مجوز ها و تاییدیه ها