گفتگوهای من

بیمارستان روزبه تهران

بیمارستان تخصصی روانپزشکی

  • آدرس تهران – خیابان کارگر جنوبی- نرسیده به میدان قزوین
  • تلفن 02155419151, 02155419152, 02155419153, 02155419154, 02155419155, 02155424540, 02155424541, 02155424542, 02155424543

درباره بیمارستان روزبه تهران


در سال ۱۳۱۹ بیمارستان شماره یک شهرداری ضمیمه دانشکده پزشکی تهران گردید و به نام بیمارستان روزبه موسوم گردید. جنب آن ساختمان تیمارستانی بود که متعلق به شهرداری بود. بیمارستان در آن زمان شامل قسمتهای زیر بود: بخش جراحی، بخش بیماریهای مغز و پی، درمانگاه جراحی و داروخانه. درسال ۱۳۴۴ بخش جراحی تعطیل شد و بجای ان بخش پزشکی و درمانگاه پزشکی دائر گردید. در سال ۱۳۲۸ بخش بیماریهای مغز و پی و و درمانگاه جراحی به بیمارستان هزارتختخوابی و بخش پزشکی به بیمارستان وزیری منتقل شد. و بیمارستان مجدداً به شهرداری واگذار شد. و بیماران تیمارستان نیز به این قسمت منتقل شدند و در عوض باغ تیمارستان به دانشکده پزشکی واگذار گردید. در بیمارستان روزبه حدود دو سال برای معالجه معتادین به افیون بخشی با ۲۰ تخت دائر بود که اداره ان با دانشکده نبود و به نام بیمارستان تعاون نامیده می شد. بخش بیماریهای روانی از فروردین ۱۳۲۹ در بیمارستان هزارتختخوابی تاسیس شد و در تاریخ ۴ مهر ۱۳۳۰ به محل فعلی بیمارستان روزبه (که قبلاً بیمارستان تعاون بود) انتقال یافت که شامل دو قسمت مردانه و زنانه با ۴۵ تخت و یک درمانگاه بود. در ۱۳۳۷ انجمن بهداشت روان با همکاری دانشکده پزشکی بودجه ساختمان جدید را تامین و بنای نهادند. و در سال ۱۳۳۹ بخشهای روانی به ساختمان جدید با یکصد منتقل گردید. این بیمارستان در خیابان کارگر جنوبی قراردارد.

تعداد تخت

201

بخش های بستری بیمارستان روزبه تهران

ENT-ICU جنرال-اطفال-پوست-زنان و زایمان-جراحی عمومی-جراحی مغز و اعصاب -داخلی -داخلی اعصاب ( نورولوژی )-عفونی -فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-فوق تخصصی ـ داخلی ریه-فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان-CCU-POST CCU و قلب-مسمومین-ICU مسمومین-سم زدایی-ارتوپدی

بخش های ستاره دار

تخت اورژانس-تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان روزبه تهران

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه اورژانس(سایر متخصصین)-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال روانپزشکی-درمانگاه گفتار درمانی-سایر(ارزیابی های روانشناختی )-سایر(درمانگاه گروه درمانی)-سایر(درمانگاه روان درمانی فردی )-سایر(رواندرمانی شناختی رفتاری)-سایر(درمانگاه SEXدرمانی)-درمانگاه رفتار درمانی-سایر(درمانگاه حافظه)-سایر(درمانگاه شوک درمانی)-درمانگاه کاردرمانی-کلینیک ویژه روانپزشکی-کلینیک ویژه درمانگاه اطفال

بخش های پاراکلینیک بیمارستان روزبه تهران

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه اورژانس(سایر متخصصین)-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال روانپزشکی-درمانگاه گفتار درمانی-سایر(ارزیابی های روانشناختی )-سایر(درمانگاه گروه درمانی)-سایر(درمانگاه روان درمانی فردی )-سایر(رواندرمانی شناختی رفتاری)-سایر(درمانگاه SEXدرمانی)-درمانگاه رفتار درمانی-سایر(درمانگاه حافظه)-سایر(درمانگاه شوک درمانی)-درمانگاه کاردرمانی-کلینیک ویژه روانپزشکی-کلینیک ویژه درمانگاه اطفال

آدرس بیمارستان روزبه تهران

  • تهران – خیابان کارگر جنوبی- نرسیده به میدان قزوین
  • 02155419151, 02155419152, 02155419153, 02155419154, 02155419155, 02155424540, 02155424541, 02155424542, 02155424543