بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان

بیمارستان تخصصی کودکان

آموزشی , درمانی

  • آدرس اصفهان-خیابان امام خمینی -کیلومتر 10
  • تلفن 03133866266

درباره بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان


زمین این مرکز چهار هزار متر مربع و دارای 16هزار متر مربع زیربنا در چهار طبقه است.

تعداد تخت

147

بخش های بستری بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان

PICU - اطفال یک ( نفرولوژی،اعصاب،آلرژی ) - عمومی اطفال - اطفال دو(غدد،ریه ،قلب،گوارش) - جراحی اطفال - NICUجراحی - عفونی اطفال - جراحی نوزادان - ویژه - اطفال چهار (گوارش) - اطفال

بخش های ستاره دار

اورژانس اطفال - اتاق عمل - همودیالیز - دیالیز صفاقی

بخش های کلینیکی بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان

درمانگاه قلب اطفال - درمانگاه ریه اطفال - درمانگاه آلرژی اطفال - درمانگاه عمومی اطفال - درمانگاه داخلی اطفال ونوزادان - درمانگاه اعصاب اطفال - درمانگاه ارولوژی اطفال - درمانگاه ENT - درمانگاه جراحی ترمیمی اطفال - درمانگاه جراحی مغزواعصاب اطفال - درمانگاه عفونی اطفال - درمانگاه جراحی اطفال - درمانگاه گوارش اطفال - درمانگاه نفرولوژی اطفال - درمانگاه غدد اطفال - درمانگاه روانپزشکی اطفال - درمانگاه پوست اطفال - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه نوزادان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان

CTscan - سونوگرافی - آزمایشگاه - داروخانه - رادیولوری - نوارمغز - اکوکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان
  • اصفهان-خیابان امام خمینی -کیلومتر 10
  • 03133866266
مجوز ها و تاییدیه ها