بیمارستان زکریای رازی قزوین

درمانی

  • آدرس قزوین - خیابان شهید بابایی
  • تلفن 02833665009, 02833665007, 02833665008

درباره بیمارستان زکریای رازی قزوین


بیمارستان زکریای رازی قزوین

تعداد تخت

219

بخش های بستری بیمارستان زکریای رازی قزوین

ICU -ارتوپدی-ارولوژی-جراحی عمومی-جراحی مغز و اعصاب -چشم-داخلی -بخش نوزادان-جراحی زنان و زایمان-سزارین-CCU- قلب و عروق -اطفال-گوش و حلق و بینی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-پست پارتوم-تخت زایمان-تختهای بخش اورژانس-دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان زکریای رازی قزوین

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بیهوشی و درد-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه قلب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان زکریای رازی قزوین

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بیهوشی و درد-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه قلب

آدرس بیمارستان زکریای رازی قزوین

  • قزوین - خیابان شهید بابایی
  • 02833665009, 02833665007, 02833665008