بیمارستان امام خمینی سپید دشت

عمومی

درمانی

  • آدرس لرستان - سپددشت
  • تلفن 06633133212 , 06633133213 , 06633133214

درباره بیمارستان امام خمینی سپید دشت


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی سپید دشت

جراحی عمومی - اورژانس

بخش های ستاره دار

تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - لیبر - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی سپید دشت

درمانگاه اطفال - پایگاه بهداشتی - زنان - داخلی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی سپید دشت

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی سپید دشت

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها