بیمارستان کوثر

  • آدرس کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - روبروبی بیمارستان تامین اجتماعی
  • تلفن 08733611232

درباره بیمارستان کوثر


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان کوثر

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان کوثر

بخش های پاراکلینیک بیمارستان کوثر

بیمه های تحت پوشش بیمارستان کوثر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان کوثر
  • کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - روبروبی بیمارستان تامین اجتماعی
  • 08733611232
مجوز ها و تاییدیه ها