کلینیک مرکز بهداشتی درمانی شهدای دوراهک

کلینیک مرکز بهداشتی درمانی شهدای دوراهک

آدرس:

بوشهر - دوراهک - مرکز بهداشتی درمانی

تلفن تماس:

07735450814

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها