کلینیک مرکز بهداشتی درمانی امام موسی بن جعفر شورکی

کلینیک مرکز بهداشتی درمانی امام موسی بن جعفر شورکی

آدرس:

بوشهر - روستای شورکی

تلفن تماس:

07735212431

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها