کلینیک مرکز بهداشتی درمانی نبی اکرم

کلینیک مرکز بهداشتی درمانی نبی اکرم

آدرس:

بوشهر - روستای محمد صالحی

تلفن تماس:

07733122105

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها